ارزش معاملات خرد (میلیون ریال)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
زمان باقیمانده بازار
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
زمان باقیمانده بازار
9:00
12:30
شاخص کل [[ numberConvertToMillion(overall_index,3) ]] (%[[ overall_index_yesterday ]])
شاخص هم وزن [[ numberConvertToMillion(weight_index) ]] (%[[ weight_index_yesterday ]])
ارزش معاملات خرد [[ numberConvertToMillion(value_retail_transactions) ]] (%[[ value_retail_transactions_yesterday ]])
نماد های بسته [[ closed_symbols ]]
نماد مثبت : [[ simpleNumberSeparator(positive_symbols_count) ]] نماد منفی : [[ simpleNumberSeparator(negative_symbols_count) ]]
تعداد صف خرید (%[[ numberConvertToMillion((buy_queue_count/levels)*100) ]]) [[ simpleNumberSeparator(buy_queue_count) ]]
تعداد صف فروش (%[[ numberConvertToMillion((sales_queue_count/levels)*100) ]]) [[ simpleNumberSeparator(sales_queue_count) ]]
سرانه خرید حقیقی [[ numberConvertToMillion(buy_real_capitation)]] (%[[ buy_real_capitation_yesterday ]])
سرانه فروش حقیقی [[ numberConvertToMillion(sell_real_capitation) ]] (%[[ sell_real_capitation_yesterday ]])
قدرت خریدار حقیقی [[ numberConvertToMillion(buy_real_capitation/sell_real_capitation) ]] (%[[ true_buyer_power ]])
بیشترین تقاضا
نماد قیمت
[[ item.name ]] [[ numberConvertToMillion(item.value) ]]
بیشترین عرضه
نماد قیمت
[[ item.name ]] [[ numberConvertToMillion(item.value) ]]

______ امکانات قوی سیاه ______

...

قوی سیاه فیلتر

عمق بازار گرافیکی ایزی تریدر تحلیل سریعتر و تصمیم گیری بهتر را برای شما ممکن خواهد کرد. علاوه بر این قابلیت، نمایش ترکیب خریداران و فروشندگان در دو گروه حقیقی و حقوقی، بازده در دوره های منتخب و اطلاعات بنیادی نماد بعنوان سایر قابلیت‌های دیگر ایزی تریدر به شما کمک خواهند کرد تا تحلیلی جامع داشته باشید و در نتیجه تصمیمی هوشمندانه‌تر بگیرید.

...

قوی سیاه چارت

عمق بازار گرافیکی ایزی تریدر تحلیل سریعتر و تصمیم گیری بهتر را برای شما ممکن خواهد کرد. علاوه بر این قابلیت، نمایش ترکیب خریداران و فروشندگان در دو گروه حقیقی و حقوقی، بازده در دوره های منتخب و اطلاعات بنیادی نماد بعنوان سایر قابلیت‌های دیگر ایزی تریدر به شما کمک خواهند کرد تا تحلیلی جامع داشته باشید و در نتیجه تصمیمی هوشمندانه‌تر بگیرید.

...

ترجمه تصویری اعداد و ارقام

عمق بازار گرافیکی ایزی تریدر تحلیل سریعتر و تصمیم گیری بهتر را برای شما ممکن خواهد کرد. علاوه بر این قابلیت، نمایش ترکیب خریداران و فروشندگان در دو گروه حقیقی و حقوقی، بازده در دوره های منتخب و اطلاعات بنیادی نماد بعنوان سایر قابلیت‌های دیگر ایزی تریدر به شما کمک خواهند کرد تا تحلیلی جامع داشته باشید و در نتیجه تصمیمی هوشمندانه‌تر بگیرید.

...

امکان بی نظیر نظم دادن

عمق بازار گرافیکی ایزی تریدر تحلیل سریعتر و تصمیم گیری بهتر را برای شما ممکن خواهد کرد. علاوه بر این قابلیت، نمایش ترکیب خریداران و فروشندگان در دو گروه حقیقی و حقوقی، بازده در دوره های منتخب و اطلاعات بنیادی نماد بعنوان سایر قابلیت‌های دیگر ایزی تریدر به شما کمک خواهند کرد تا تحلیلی جامع داشته باشید و در نتیجه تصمیمی هوشمندانه‌تر بگیرید.

...

کارشناسان ما همیشه در کنار شما هستند

عمق بازار گرافیکی ایزی تریدر تحلیل سریعتر و تصمیم گیری بهتر را برای شما ممکن خواهد کرد. علاوه بر این قابلیت، نمایش ترکیب خریداران و فروشندگان در دو گروه حقیقی و حقوقی، بازده در دوره های منتخب و اطلاعات بنیادی نماد بعنوان سایر قابلیت‌های دیگر ایزی تریدر به شما کمک خواهند کرد تا تحلیلی جامع داشته باشید و در نتیجه تصمیمی هوشمندانه‌تر بگیرید.

...

انتخاب بین کلید و کلیک

عمق بازار گرافیکی ایزی تریدر تحلیل سریعتر و تصمیم گیری بهتر را برای شما ممکن خواهد کرد. علاوه بر این قابلیت، نمایش ترکیب خریداران و فروشندگان در دو گروه حقیقی و حقوقی، بازده در دوره های منتخب و اطلاعات بنیادی نماد بعنوان سایر قابلیت‌های دیگر ایزی تریدر به شما کمک خواهند کرد تا تحلیلی جامع داشته باشید و در نتیجه تصمیمی هوشمندانه‌تر بگیرید.

______ همین حالا شروع کنید ______

بدون افتتاح حساب در کارگزاری مفید می توانید قابلیت های قوی سیاه را بیازمایید.

83.28

-0.33 -0.39

OIL_BRENT

BRENT OIL

83.28

-0.33 -0.39

USOIL

BRENT OIL

1783.36

-0.33 -0.39

GOLD

BRENT OIL

23.876

-0.33 -0.39

SILVER

BRENT OIL

4.3525

-0.33 -0.39

COPPER

BRENT OIL

1018.50

-0.33 -0.39

PLATINUM

BRENT OIL

83.28

-0.33 -0.39

OIL_BRENT

BRENT OIL

83.28

-0.33 -0.39

USOIL

BRENT OIL

1783.36

-0.33 -0.39

GOLD

BRENT OIL

23.876

-0.33 -0.39

SILVER

BRENT OIL

4.3525

-0.33 -0.39

COPPER

BRENT OIL

1018.50

-0.33 -0.39

PLATINUM

BRENT OIL

83.28

-0.33 -0.39

OIL_BRENT

BRENT OIL

83.28

-0.33 -0.39

USOIL

BRENT OIL

1783.36

-0.33 -0.39

GOLD

BRENT OIL

23.876

-0.33 -0.39

SILVER

BRENT OIL

4.3525

-0.33 -0.39

COPPER

BRENT OIL

1018.50

-0.33 -0.39

PLATINUM

BRENT OIL

فیلتر نویسی

گزینه اول از موارد فیلتر نویسی

گزینه دوم از موارد فیلتر نویسی

گزینه سوم از موارد فیلتر نویسی

مدیریت دارایی

گزینه اول از موارد مدیریت دارایی

گزینه دوم از موارد مدیریت دارایی

گزینه سوم از موارد مدیریت دارایی

کارت های اطلاعاتی

گزینه اول از موارد کارت های اطلاعاتی

گزینه دوم از موارد کارت های اطلاعاتی

گزینه سوم از موارد کارت های اطلاعاتی